Værgaranti betingelser

Vilkår for værgaranti fra Hobbydrivhus AS

 1. Værgarantien dekker vindskader på alle drivhus og lysthus i DeLuxe og Royale serien kjøpt etter 1. januar 2016, i 60 måneder/5 år fra kjøpsdato, med de forbehold og vilkår som følger i dette skrivet.

 2. Ved skade vil Hobbydrivhus sende nye deler eller nytt drivhus/lysthus kostnadsfritt til kunden. Dersom det dreier seg om et totalhavari, vil et tilsvarende drivhus/lysthus bli levert kostnadsfritt til kunden. Ved mindre skader vil Hobbydrivhus AS kostnadsfritt sende nye deler som erstatning for de skadede delene.

 3. Værgarantien gjelder for vindstyrker opp til orkan styrke, begrenset oppad til 33 meter i sekundet.

 4. Værgarantien gjelder kun dersom original sokkel benyttes, og denne forankres korrekt i henhold til monteringsanvisningen.

 5. Værgarantien gjelder under forutsetning av at Hobbydrivhus AS mottar minimum 8 bilder av drivhuset/lysthuset etter at det er ferdig oppsatt. Bildene må være tatt i minimum 1 mb oppløsning pr bilde. Bildene må være tydelige og må vise et nærbilde av drivhuset/lysthuset fra alle 4 sider, samt et bilde fra en avstand på 10 meter fra alle 4 sider dersom mulig. Etter mottak av godkjente bilder vil Hobbydrivhus AS bekrefte at garantien  gjelder fra utstedelsetidspunktet og i 5 år fra kjøpstidspunkt. Hobbydrivhus AS forbeholder seg retten til å kreve utbedringer av drivhuset/lysthuset før de utsteder garantibevis, dersom bildene avslører feil ved monteringen. Hobbydrivhus AS forbeholder seg også retten til å kreve ytterligere detaljbilder ved tvil om monteringen er riktig utført.

 6. Dersom drivhuset/lysthuset er montert av Hobbydrivhus AS sine montører, bortfaller kravene i punkt 5, og garantien gjelder fra monteringen er ferdigstilt.

 7. Garantien gjelder kun for produkter kjøpt ny av Hobbydrivhus AS i Norge. Garantien er personlig og kan ikke videreselges eller videreformidles. Ved nedmontering/demontering av drivhuset/lysthuset bortfaller værgarantien.

 8. Værgarantien gjelder for vindstyrker opp til orkan styrke, 32,6m/s (63knop, 117,36 km/t). Dersom det i løpet av garantiperioden er målt vindstyrke over 33 sekundmeter på en eller flere av de 4 nærmeste offisielle målestasjoner fra drivhuset/lysthuset, bortfaller garantien. Hobbydrivhus AS vil likevel ved et slikt eventuelt skadetilfelle gi kr 8.000 i rabatt ved kjøp av nytt drivhus eller lysthus fra Hobbydrivhus AS, tilsvarende egenandelen for en forsikringsskade ved naturskade.

 9. Skader på dører og takluker dekkes ikke av garantien. Årsaken til dette er at dører og takluker skal sikres forsvarlig før uvær. Dører må stroppes og/eller låses forsvarlig, takluker må stroppes fast. Snøskader dekkes heller ikke av værgarantien. Årsaken er at alle drivhus må måkes dersom det bygger seg opp snø på taket av drivhuset.

 10. Ved skade på drivhus/lysthus må Hobbydrivhus AS informeres innen 14 dager etter skadetidspunktet. Ingen skadede deler må fjernes fra skadestedet før Hobbydrivhus AS har gitt samtykke. Ved skade med en kostnad over 2500 kr kan Hobbydrivhus AS kreve at skaden dokumenteres av forsikringsgodkjent takstmann. Alle kostnader for å rekvirere takstmann og utarbeidelse av takst dekkes av kunden. Ved totalhavari skal skaden alltid dokumenteres av takstmann. Hobbydrivhus AS står fritt til å velge om kunden skal returnere det skadede produktet eller ikke. Dersom Hobbydrivhus AS ikke ønsker produktet returnert, går ansvaret og eierforholdet over til kunden for det skadede produktet. Dersom kunden ikke ønsker å returnere det skadede produktet etter anmodning fra Hobbydrivhus AS, avkortes erstatningen fra Hobbydrivhus AS forholdsmessig.

 11. Dersom kunden får tilsendt et nytt drivhus fra Hobbydrivhus AS kostnadsfritt ved skade, er det nye drivhuset ikke lenger omfattet av værgarantien.

 12. Skader på drivhus/lysthus som har oppstått før Hobbydrivhus AS har mottatt og godkjent 8 bilder av det ferdig monterte produktet dekkes ikke av garantien. Alle innsendte bilder forblir Hobbydrivhus AS sin eiendom, og Hobbydrivhus AS står fritt til å benytte bildene til markedsføring dersom de ønsker det.

 13. Skader som følge av at en ekstern gjenstand har truffet drivhuset eller lysthuset dekkes ikke av værgarantien. Slike skader vil som regel dekkes av hus eller innboforsikring.

 14. Garantien gjelder kun for drivhus oppsatt i Norge.

 15. Hobbydrivhus AS dekker kun selve materialkostnaden på det aktuelle drivhus/lysthus som omfattes av værgarantien ved skade, og er ikke ansvarlig for, og dekker ikke kostnader til oppføring eller reparasjon av drivhus/lysthus, eller eiendeler/eiendom, eller personskade, skadet av et av Hobbydrivhus AS sine produkter, heller ikke følgeskader eller skade på tredjeparts eiendom, eller person, av noe slag. Hobbydrivhus AS er heller ikke ansvarlig for økonomiske tap av noen art på grunn av drivhusskade, herunder heller ikke kostnader til opprydding, tap av planter, inventar eller tilbehør i drivhus/lysthus.